alphabetic position nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alphabetic position nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alphabetic position giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alphabetic position.

Từ điển Anh Việt

  • alphabetic position

    (Tech) vị trí chữ cái