alphabetic type nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alphabetic type nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alphabetic type giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alphabetic type.

Từ điển Anh Việt

  • alphabetic type

    (Tech) loại chữ cái