alphabetic value nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alphabetic value nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alphabetic value giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alphabetic value.

Từ điển Anh Việt

  • alphabetic value

    (Tech) trị số thuộc chữ cái