alphabetic order nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alphabetic order nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alphabetic order giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alphabetic order.

Từ điển Anh Việt

  • alphabetic order

    (Tech) thứ tự chữ cái