alphabetic code nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alphabetic code nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alphabetic code giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alphabetic code.

Từ điển Anh Việt

 • alphabetic code

  (Tech) mã chữ cái

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • alphabetic code

  * kỹ thuật

  mã chữ

  điện tử & viễn thông:

  mã bộ trữ

  toán & tin:

  mã chữ cái

  mã ký tự chữ

  sự lập mã bộ chữ