alphabetically nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alphabetically nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alphabetically giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alphabetically.

Từ điển Anh Việt

 • alphabetically

  /,ælfə'betikəli/

  * phó từ

  theo thứ tự abc

 • alphabetically

  theo thứ tự

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • alphabetically

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  theo bảng chữ cái

  toán & tin:

  theo thứ tự chữ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • alphabetically

  in alphabetical order

  the list was arranged alphabetically