alphabetical nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alphabetical nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alphabetical giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alphabetical.

Từ điển Anh Việt

 • alphabetical

  xem alphabetic

 • alphabetical

  (Tech) thuộc chữ cái; có tính cách ký tự, thuộc ký tự

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • alphabetical

  Similar:

  alphabetic: relating to or expressed by a writing system that uses an alphabet

  alphabetical writing system

  Antonyms: analphabetic

  alphabetic: arranged in order according to the alphabet

  an alphabetic arrangement

  dictionaries list words in alphabetical order

  Antonyms: analphabetic