alphavirus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alphavirus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alphavirus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alphavirus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • alphavirus

    an arbovirus of the family Togaviridae that can cause a variety of encephalitis in horses

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).