alphabetize nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alphabetize nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alphabetize giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alphabetize.

Từ điển Anh Việt

 • alphabetize

  /ælfəbetaiz/ (alphabetize) /ælfəbetaiz/

  * ngoại động từ

  sắp xếp theo thứ tự abc

  diễn đạt bằng hệ thống chữ cái

  xây dựng mọi hệ thống chữ cái cho

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • alphabetize

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  xếp theo vần chữ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • alphabetize

  arrange in alphabetical order

  Alphabetize the list

  Synonyms: alphabetise

  provide with an alphabet

  Cyril and Method alphabetized the Slavic languages