alpha-emitter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alpha-emitter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alpha-emitter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alpha-emitter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alpha-emitter

    * kỹ thuật

    vật lý:

    nguồn anpha