allowable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

allowable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm allowable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của allowable.

Từ điển Anh Việt

 • allowable

  /ə'lauəbl/

  * tính từ

  có thể cho phép được

  có thể thừa nhận, có thể công nhận, có thể chấp nhận

 • allowable

  thừa nhận được

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • allowable

  * kinh tế

  có thể chấp nhận

  có thể cho phép

  có thể được cho phép

  có thể thừa nhận

  được miễn thuế

  hạn mức (sản xuất dầu hỏa)

  * kỹ thuật

  được phép

  thừa nhận được

  cơ khí & công trình:

  cho phép (ứng suất)

  hóa học & vật liệu:

  khả năng có thể

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • allowable

  deductible according to the tax laws

  deserving to be allowed or considered

  Similar:

  permissible: that may be permitted especially as according to rule

  permissible behavior in school

  a permissible tax deduction

  Antonyms: impermissible