allowable temperature nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

allowable temperature nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm allowable temperature giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của allowable temperature.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • allowable temperature

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    nhiệt độ cho phép