allowable production nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

allowable production nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm allowable production giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của allowable production.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • allowable production

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    mức sản xuất cho phép

    sản lượng cho phép