allowable (unit) stress nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

allowable (unit) stress nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm allowable (unit) stress giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của allowable (unit) stress.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • allowable (unit) stress

    * kỹ thuật

    ứng suất an toàn

    ứng suất cho phép