allowable moisture nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

allowable moisture nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm allowable moisture giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của allowable moisture.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • allowable moisture

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    độ ẩm cho phép