allowable pressure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

allowable pressure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm allowable pressure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của allowable pressure.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • allowable pressure

    * kỹ thuật

    áp lực cho phép

    áp suất cho phép