allowable deformation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

allowable deformation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm allowable deformation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của allowable deformation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • allowable deformation

    * kỹ thuật

    biến dạng cho phép