allowable bearing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

allowable bearing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm allowable bearing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của allowable bearing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • allowable bearing

    * kỹ thuật

    áp lực tựa cho phép