allowable deflection nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

allowable deflection nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm allowable deflection giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của allowable deflection.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • allowable deflection

    * kỹ thuật

    độ võng cho phép