allowable catch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

allowable catch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm allowable catch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của allowable catch.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • allowable catch

    * kinh tế

    sự đánh cá cho phép