allowable strength nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

allowable strength nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm allowable strength giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của allowable strength.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • allowable strength

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sức bền cho phép