allowable limit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

allowable limit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm allowable limit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của allowable limit.

Từ điển Anh Việt

  • allowable limit

    (Tech) giới hạn được phép

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • allowable limit

    * kỹ thuật

    giới hạn cho phép