allowable amplitude nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

allowable amplitude nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm allowable amplitude giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của allowable amplitude.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • allowable amplitude

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    biên độ cho phép