allowable displacement nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

allowable displacement nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm allowable displacement giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của allowable displacement.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • allowable displacement

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    chuyển vị cho phép