allowable flexural stress nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

allowable flexural stress nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm allowable flexural stress giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của allowable flexural stress.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • allowable flexural stress

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    ứng suất uốn cho phép