allowable slope road nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

allowable slope road nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm allowable slope road giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của allowable slope road.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • allowable slope road

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    độ dốc cho phép của đường