allowable coordinates nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

allowable coordinates nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm allowable coordinates giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của allowable coordinates.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • allowable coordinates

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tọa độ thừa nhận được