allowable error nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

allowable error nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm allowable error giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của allowable error.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • allowable error

    * kỹ thuật

    sai số cho phép