allowable value nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

allowable value nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm allowable value giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của allowable value.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • allowable value

    * kỹ thuật

    giá trị cho phép