alky gas nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alky gas nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alky gas giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alky gas.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alky gas

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    hỗn hợp rượu xăng