alkyl-sulphur compound nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alkyl-sulphur compound nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alkyl-sulphur compound giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alkyl-sulphur compound.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alkyl-sulphur compound

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    hợp chất nakyl sunfua