alkyd resin varnish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alkyd resin varnish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alkyd resin varnish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alkyd resin varnish.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alkyd resin varnish

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sơn bóng bằng nhựa ankit