alkyd paint nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alkyd paint nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alkyd paint giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alkyd paint.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alkyd paint

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sơn alkit