alkyd resin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alkyd resin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alkyd resin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alkyd resin.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • alkyd resin

  * kỹ thuật

  nhựa Alkyd

  nhựa ankit

  xây dựng:

  nhựa alkid

  nhựa alkit

  nhựa alkit c

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • alkyd resin

  Similar:

  alkyd: a durable synthetic resin widely used in adhesives and paints