alkyd nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alkyd nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alkyd giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alkyd.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • alkyd

    a durable synthetic resin widely used in adhesives and paints

    Synonyms: alkyd resin

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).