alkyd resin paint nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alkyd resin paint nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alkyd resin paint giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alkyd resin paint.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alkyd resin paint

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sơn bằng nhựa ankit