alkylphenol resin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alkylphenol resin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alkylphenol resin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alkylphenol resin.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alkylphenol resin

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    nhựa ankyl phenolat