alkylate bottoms nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alkylate bottoms nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alkylate bottoms giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alkylate bottoms.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alkylate bottoms

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    cặn ankylat hóa