alkylate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alkylate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alkylate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alkylate.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alkylate

    * kỹ thuật

    y học:

    ankyl hóa