alkylate polymer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alkylate polymer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alkylate polymer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alkylate polymer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alkylate polymer

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    polime ankyl hóa