alkyl halide nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alkyl halide nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alkyl halide giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alkyl halide.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • alkyl halide

    organic compound in which halogen atoms have been substituted for hydrogen atoms in an alkane

    Synonyms: haloalkane

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).