alkylbenzene nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alkylbenzene nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alkylbenzene giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alkylbenzene.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alkylbenzene

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    ankylbenzen

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • alkylbenzene

    organic compound that has an alkyl group bound to a benzene ring