alkylation process nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alkylation process nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alkylation process giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alkylation process.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alkylation process

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    phương pháp ankyl hóa

    quá trình ankyl hóa