alkylation reaction nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alkylation reaction nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alkylation reaction giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alkylation reaction.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alkylation reaction

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    phản ứng ankyl hóa