alkylation gasoline nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alkylation gasoline nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alkylation gasoline giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alkylation gasoline.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alkylation gasoline

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    xăng ankyl hóa

    xăng chứa nacolat