alkylating agent nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alkylating agent nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alkylating agent giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alkylating agent.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • alkylating agent

    an antineoplastic drug used to treat some forms of cancer

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).