alkyl group nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alkyl group nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alkyl group giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alkyl group.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • alkyl group

    Similar:

    alkyl: any of a series of univalent groups of the general formula CnH2n+1 derived from aliphatic hydrocarbons

    Synonyms: alkyl radical

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).