alkyl pant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alkyl pant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alkyl pant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alkyl pant.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alkyl pant

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    thiết bị alkyl hóa