alkyl nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alkyl nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alkyl giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alkyl.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • alkyl

  * kỹ thuật

  y học:

  ankyl

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • alkyl

  any of a series of univalent groups of the general formula CnH2n+1 derived from aliphatic hydrocarbons

  Synonyms: alkyl group, alkyl radical