alkylidene nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alkylidene nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alkylidene giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alkylidene.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alkylidene

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    ankyliden